YFC resources

Galaterbrevet: Friheten i Kristus

I den här samlingen kommer vi att prata om vad det betyder att ha frihet i Kristus. Paulus skriver i sitt brev till Galaterna att de inte ska lyssna till dem som säger att de måste låta omskära sig för att få tillhöra Guds familj (detta var en sed som Gud hade gett till det judiska folket). Han säger att omskärelsen varken gör dem mer eller mindre kvalificerade utan att det är tron på Jesus som är det viktiga. Genom tron på Jesus kan vi hitta verklig frihet - frihet från vårt förflutna och frihet från rädsla och skam. Vi borde därför lyssna mer på Jesus än på hur andra vill att vi ska vara och uppföra oss. Samlingen baseras på Gal 5:1 samt 22–23.

Samlingens längd: 77 min

Mål

 • Att titta på vad Galaterbrevet har att säga om frihet.
 • Att fundera på hur våra gärningar och vårt rättfärdigande av synden kan bli till bojor i våra liv.
 • Att fundera på om det finns områden i våra liv som vi skulle behöva bli fria från.

 

Beskrivning

I den här samlingen kommer vi att prata om vad det betyder att ha frihet i Kristus. Paulus skriver i sitt brev till Galaterna att de inte ska lyssna till dem som säger att de måste låta omskära sig för att få tillhöra Guds familj (detta var en sed som Gud hade gett till det judiska folket). Han säger att omskärelsen varken gör dem mer eller mindre kvalificerade utan att det är tron på Jesus som är det viktiga. Genom tron på Jesus kan vi hitta verklig frihet - frihet från vårt förflutna och frihet från rädsla och skam. Vi borde därför lyssna mer på Jesus än på hur andra vill att vi ska vara och uppföra oss. Samlingen baseras på Gal 5:1 samt 22–23.

Material till samlingen

 • post-it lappar
 • pennor
 • pennor
 • Almanackor
 • dokumentförstörare(optional)
 • sånger
 • Högtalare
 • pennor
 • Biblar
 • bilagan Kan jag få ditt id tack?
 • Biblar
 • Tejp
 • pennor
 • Pappersremsor
 • sånger
 • Högtalare
 • Biblar
 • Biblar
 • Bibel
 • Bilagan Det stora kriget
 • Nutella
 • mesmör
 • skedar
 • Nycklar
 • ögonbindel
 • mjuka skumgummibollar
 • Tejp
 • bilagan fängelseboll

Samlingens moduler

Fängelseboll

Lek
10 mins

Förberedelser: Märk upp en spelplan med hjälp av maskeringstejp (eller krita om ni spelar utomhus) enligt diagrammet i bilagan "Fängelse boll".

Lek

 • Den här leken är en variation av dodgeball. Spelytan delas av en mittlinje och lagen rör sig endast över sin egen planhalva (aldrig på motståndarnas sida). Spelet går till som i vanlig dodgeboll där spelarna kastar bollen på motståndarlaget (från midjan och nedåt) för att ta ut dem ur spelet. 
 • Spelet börjar med att bollarna radas upp på mittlinjen med jämnt avstånd från varandra. Om man spelar med 6 bollar fördelas de lika, 3 bollar på varje sida om mittpunkten. Lagen ställer upp längs sina kortsidor längst ner på planhalvorna.
 • När domaren ger startsignal rusar lagen mot mitten för att plocka upp bollarna. De får endast hämta de 3 bollar som ligger på högra sidan av mittpunkten från sitt håll sett. Bollarna måste sedan, efter de plockats upp, transporteras bakom "attacklinjen" innan de kastas på motståndarna.
 • Det är bara direkt träff som gills. Bollen får alltså inte ha studsat i golv, väggar eller annat innan den träffar, då är den död och ofarlig. Man måste lämna planen från kortsidan längst bak för att få hämta bollar som rullat utanför. Man får inte samla upp bollar som ligger på motståndarnas planhalva. Om man träffar en motståndare i huvudet åker man själv ut. 
 • Om en spelare fångar bollen är den som kastade ute. När man är ute ur spelet ska man kliva ur spelplanen och gå till sitt lags fängelsehåla där man får vänta på att bli fritagen.
 • Det är viktigt att alla stannar inom sina respektive områden, spelarna får inte beträda fängelsehålan och fångarna får inte vara på spelplanen. För att få ut en spelare ur fängelset måste fången fånga en boll som deras fria lagkamrater kastar till dem.
 • Fångar får inte plocka upp bollar från marken, de måste fånga dem i luften. Om en fånge fångar en boll får de lämna fängelset och återvända till sitt lag.
 • Fortsätt spela tills ett lag har lyckats sätta hela motståndarlaget i fängelset.

OBS! All förflyttning till och från fängelset måste ske ute på sidlinjen och inte över spelplanen.

Tips: Kör inte igång leken förrän alla spelare är uppradade på startlinjen och bollarna är uppradade på mittlinjen. Du kan påskynda leken genom att ropa "Ingen fritagning" och då får inga fångar släppas fria. Förläng leken genom att ropa "Amnesti" och låta båda lagens fångar bli fria. Det är okej att vakta fängelset men gränserna måste respekteras.

Fråga

 1. Vad var annorlunda med den här leken?
 2. Hur kändes det att bli satt i fängelse?

Säg
Idag ska vi titta på en text från Nya testamentet. Den är från Paulus brev till Galaterna där han talar om "friheten i Kristus". Frihet är ett viktigt tema. Vi människor känner det ofta som att vi är "fast" i något och tvingade att leva på ett visst sätt. Vi kommer att prata om hur Jesus kan sätta oss fria från vårt "fängelse" eller den svåra situation som vi kanske känner att vi befinner oss i.

Modul material
mjuka skumgummibollar
Tejp
bilagan fängelseboll

Befria nycklarna

Lek
6 mins

Lek

 • Ställ en stol i mitten av rummet.
 • Låt en frivillig sätta sig på stolen och be de övriga sprida ut sig i rummet.
 • Placera en nyckelknippa under stolen och sätt på den frivillige en ögonbindel. 
 • Låt sedan barnen turas om med att försöka smyga fram och ta nyckelknippan utan att personen på stolen hör dem. (Du kan låta barnen välja själva vem som ska gå eller så kan du peka på den person som ska få försöka) Du kan låta ett par personer försöka på samma gång om du vill göra leken lite svårare.
 • Personen på stolen ska försöka upptäcka de som smyger fram och peka på dem (de är då ute ur leken).
 • För att förhindra att personen på stolen pekar åt alla olika håll utan att först ha hört något ljud kan du begränsa hur många gånger de är tillåtna att peka till 5 ggr.
 • Om någon i gruppen lyckas frita nycklarna utan att bli upptäckt får denne byta plats med personen på stolen.

Den som har ögonbindel kan vinna på två sätt:

 1. Genom att behålla nycklarna i två minuter (sätt en timer).
 2. Genom att fånga ett visst antal personer (t.ex. 3 personer).

Tips: Se till att alla är så tysta som möjligt under leken så att den som har ögonbindeln har en chans att höra ljuden.

Fråga

 1. Vem var fången i den här leken?
 2. Vad var det som var svårt med att frita nycklarna? (man var tvungen att vara tyst, varje litet ljud kunde avslöja dig)

Säg

Idag kommer vi att få möjlighet att fundera över hur man kan bli "slav" till sin livsstil. Vad tror du att det betyder? (vi kan hamna i en livsstil som inte är bra för oss, där vi följer vissa mönster och uppför oss på ett visst sätt). Till exempel att titta på saker på TV eller Youtube som inte är bra för oss, att använda ett språk som inte är bra eller att göra dåliga val i livet. Men vi kommer också att prata om hur vi kan bli fri från sånt som håller oss fångna till ohälsosamma vanor.

Modul material
Nycklar
ögonbindel

Smaka friheten

Smaka
4 mins

Till ledaren: Hör dig för innan du börjar leken om det finns några matallergier bland barnen.

Aktivitet

 • Be tre frivilliga komma fram för att smaka messmör och Nutella.
 • Se till att de använder en ren sked varje gång de tar från de olika burkarna.
 • Alternativt kan du lägga upp lite av varje sort på en tallrik och låta barnen gissa vad det är.

Fråga

 1. Vilket sort tyckte du bäst om?
 2. Hur skulle du beskriva mesmör och Nutella?

Säg
Man brukar säga att antingen älskar eller hatar man mesmör! Det har en väldigt speciell smak som vissa inte kan med. Men det finns något särskilt med socker som kan vara beroendeframkallande. Det är sött och när vi äter Nutella så vill vi oftast ta komma tillbaka och ta en sked till. Det finns saker i livet som man blir beroende av, vissa saker vi gör som vi vet att vi inte borde göra men gör ändå. Idag ska vi fundera på frågor runt temat "frihet" och hur Jesus kan sätta oss fria. Har du hört frasen "smaka frihet" någon gång? Vad tror du menas med det? Idag ska vi prata om hur vi kan "smaka" på den frihet som Jesus ger.

Modul material
Nutella
mesmör
skedar
CORE

Det stora kriget

Samtala
10 mins

Aktivitet

 • Dela in barnen i mindre grupper och låt en ledare sitta med i varje grupp.
 • Dela ut en kopia av bilagan  "Det stora kriget" till varje grupp.
 • Berätta sedan att dagens tema är "frihet i Kristus".
 • Låt grupperna slå upp Gal 5:16–18 och be någon/några i gruppen läsa verserna högt.

"Jag uppmanar er därför att låta Anden leda er, så att ni inte ger efter för de begär som finns i er mänskliga natur. Den mänskliga naturen vill sätta sig mot Anden och Anden mot den mänskliga naturen. Dessa står nämligen mot varandra och hindrar er att göra det ni vill." (NUB)

Samtala om

 1. Vilka olika typer av liv nämns texten? (mänskliga begär x Anden)
 2. Vilket sätt att leva på tror du kommer mest naturligt för oss och varför?
 3. Vilket levnadssätt tror du har flest positiva effekter och varför?
 4. På vilket sätt säger den här texten att vi kan välja mellan att följa mänskliga begär och Andens ledning? (Genom att låta oss ledas av den helige Ande)
 5. Hur skulle ett liv enligt lagen se ut tror du?
 6. Hur ser ett liv i frihet ut?

Säg
Det här bibelordet säger att det pågår en kamp inom oss. Mellan våra mänskliga begär (synden) och det som Gud vill göra. Synd är de saker som går emot Guds bästa för oss. Gud ger oss möjlighet att välja det bästa genom att lyssna till den helige Ande. Versen från Galaterbrevet uppmuntrar oss att inte välja syndiga vägar för våra liv utan att välja Guds bästa genom att lyssna på den helige Ande.

Modul material
Bibel
Bilagan Det stora kriget
CORE

Kedjereaktion

Tankar från Bibeln
7 mins

Förklara: Förklara först för barnen vad omskärelse innebär och att detta var ett tecken som Gud hade gett till judarna för att de skulle veta att de var hans folk.

Läs
Gal 5:1-6 (Låt barnen turas om att läsa verserna högt)

"Till friheten har Kristus befriat oss. Stå därför fasta, och låt ingen tvinga in er under slavoket igen. Lyssna på vad jag, Paulus, säger: om ni låter omskära er har ni ingen nytta av Kristus. Jag försäkrar en gång till: var och en som låter omskära sig är också skyldig att hålla hela lagen. Ni som vill bli rättfärdiga genom lagen har hamnat utanför Kristus och utanför nåden. Vi väntar nämligen i Anden, genom tron, på rättfärdigheten, vårt hopp. I Kristus spelar det därför ingen roll om man är omskuren eller ej. Det enda som betyder något är tron som verkar i kärlek." (NUB)

Fråga

 1. Var det något som ni tänkte på när ni läste de här verserna?
 2. Vad säger vers 1 om hur vi kristna borde leva och vem har gjort detta möjligt för oss? (i frihet - Jesus)
 3. Vad tror du menas med slavok? Hur tror du att det kommer sig att vi så lätt blir fast i saker som Gud inte vill att vi ska hålla på med?
 4. Vilka två sorters bojor kan vi ta på oss i onödan? (1. Gärningar - det vi gör 2. Njutningar - vi gör det vi själva vill)
 5. Vad försöker galaterna göra i vers 4? (följa Jesus genom att göra goda gärningar)
 6. På vilka sätt försöker människor idag följa Gud genom att göra goda gärningar?

Säg
I den här bibeltexten säger Paulus till de hedningar som blivit kristna att de inte behöver bli omskurna för att ta emot friheten i Jesus. Det fanns människor runt om dem som försökte säga till dem att de var tvungna att låta sig bli omskurna (som judarna) men Paulus sa till dem att omskärelsen inte länge var viktig. De troende behövde inte bevisa vem de var genom sina gärningar utan genom sin tro på Kristus. 

Fråga
Känns det ibland som att man måste leva på ett visst vis eller uppföra sig på ett visst sätt för att vara accepterad av Jesus? Jesus har gjort oss fria från detta!

Modul material
Biblar

Olika sorters bojor

Fundera
7 mins

Läs 
Låt barnen turas om att läsa högt:

Gal 5:13 "Syskon, ni är kallade till frihet. Men utnyttja inte friheten till att följa er gamla mänskliga natur, utan tjäna varandra i kärlek." (NUB)

Gal:19–20 "Vad den mänskliga naturen åstadkommer är lätt att se: sexuell omoral, orenhet, orgier, avgudadyrkan, magi, fiendskap, strider, avundsjuka, hat, intriger, splittring, falska läror," (NUB)

Samtala om
Vi pratade tidigare om att våra gärningar kan bli till bojor för oss. Vilken sorts bojor tror du Paulus talade om i vers 13? (mänsklig njutning)
På vilket sätt är detta motsatsen till det vi talade om tidigare (gärningar)?
Vad menas egentligen med mänsklig njutning ? (se vers 19–20)
Kan du komma på något tillfälle då du har förklarat bort något dumt du gjort genom att säga att det är okej eftersom Gud förlåter oss?

Säg
Livet är en utmaning och vi kanske inte alltid får allt rätt. Ibland känner vi oss fast i ett system där vi försöker vara tillräckligt bra eller så kanske vi inte bryr oss alls. Jesus har satt oss fria och förlåter oss alltid när vi kommer till honom, men detta innebär inte att vi kan använda den friheten till att leva som vi vill. Vi borde inte göra fel saker och sedan hävda att Jesus kommer att förlåta oss och göra oss fria.

Fråga
Hur kan vi bli fria från våra bojor?

Modul material
Biblar
CORE

Kasta bojorna

Aktivera
10 mins

Förberedelser: Förbered så att du kan spela några sånger som bakgrundsmusik medan ni gör aktiviteten. Skriv ut en kopia av bilagan "Kasta bojorna".

Förslag på sånger
https://www.youtube.com/watch?v=jYJcHPuQs8w&list=PL8iIjSTmss2KV-x1Ga1iwV1xvhYzLL4A0 (Brustna Kärl (Oändlig Nåd) - Lyric Video)
https://www.youtube.com/watch?v=XL-8fvt12pw (Frihet har ett namn - Josefina Gniste)

Aktivitet

 • Låt sångerna spela i bakgrunden medan du gör denna aktivitet eller spara sångerna till efter aktiviteten.
 • Ge ut en penna och fem pappersremsor till varje deltagare.
 • Be barnen fundera på vilken sorts saker som kan förslava människor och hindra dem från att vara fria.
 • Uppmuntra barnen att tänka både på religiösa aktiviteter som vi kanske gör och saker som vi gör för vår egen njutnings skull fast de kanske är dåliga för oss.
 • Det behöver inte vara saker som de själva varit med om utan kan vara några generella områden de kommer att tänka på.
 • När alla är klara får barnen sätta ihop sina remsor till en lång kedja med hjälp av tejp.
 • Fäst denna kedja vid den boja som du skrivit ut från bilagan och reflektera över vad som skrivits.

Fråga

 1. Vilken typ av saker har ni skrivit ned?
 2. Finns det något som flera skrivit ned?
 3. På vilket sätt kan dessa saker påverka oss och förslava oss?
 4. Hur kan vi bli fria? (Låt någon i gruppen läsa Gal 5:1 högt)

Be
Om någon har svårt på något av dessa områden kan ni ta en stund för att be Jesus om hjälp. 

Modul material
Biblar
Tejp
pennor
Pappersremsor
sånger
Högtalare

Kan jag få ditt id tack?

Fundera
10 mins

Säg
Identitet är en jättestor del av att vara människa. Alla vill vi tillhöra något, passa in och känna oss älskade. Ibland kan detta innebära att vi gör saker som skador oss bara för att vi ska bli accepterade av andra eller av oss själva. Det är ungefär som att skaffa sig ett falskt id. Hur ser vårt id ut om vi lever på Guds sätt?

Läs
Läs Gal 5:22–23 tillsammans.

"Men Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet,  mildhet och självbehärskning. Lagen är inte mot sådant." NUB

Aktivitet

 • Dela ut pennor, ett id-kort till varje deltagare samt biblar
 • Låt barnen fylla i sina id-kort enligt vem Gud säger att de är i detta bibelord.

Säg
Ibland måste vi tala liv över oss själva. Vi behöver påminna oss själva om vem Jesus har gjort oss fria att vara.

Modul material
pennor
Biblar
bilagan Kan jag få ditt id tack?
CORE

Fri från mitt förflutna

Aktivera
8 mins

Förberedelser: Skriv ut en kalender av den månad ni just nu befinner er i till varje person i gruppen.

https://www.kalender-365.se/kalender/2020/februari.html

Förslag på sånger

https://www.youtube.com/watch?v=QFabALMntP4 (God nåd - Hillsong på svenska)
https://youtu.be/ic8TQmuehw0 (In your freedom - Hillsong worship)
https://www.youtube.com/watch?v=xDz8zENSSLk  (Låt det vara Jesus)

Aktivitet
Ge varje deltagare en penna och en kalender. Be barnen fundera på om det finns saker som de gjort som de ångrar eller som de känner har ett grepp om dem. Det kan vara saker som t.ex. ilska, skam eller oförlåtelse. Be dem skriva in de saker de kommer på i någon av rutorna på kalendern beroende på hur länge sedan det har hänt.

Läs
Låt någon i gruppen läsa Gal 5:1 "Till friheten har Kristus befriat oss. Stå därför fasta, och låt ingen tvinga in er under slavoket igen."  Om vi vänder oss till Gud och ber om förlåt för något som vi ångrar så kan vi bli fria från detta och gå vidare. 
Spela sångerna som bakgrundsmusik medan ni arbetar med detta. Om ni har en dokumentförstörare kan ni låta barnen köra sina papper genom den när de är klara för att symbolisera att det som bundit dem nu är borta.

Modul material
pennor
Almanackor
dokumentförstörare(optional)
sånger
Högtalare

Post-it böner

Be
5 mins

Samtala om

 1. Ser du på frihet annorlunda efter vad vi pratat om idag? Isåfall, varför?
 2. Hur skulle du definiera frihet i Kristus nu när du har fått chans att fundera mer på det?
 3. Vad är du mest tacksam för att Jesus har gjort dig fri från? (Låt de barn som vill berätta göra det.)

Lyssna
Lyssna till sången: https://www.youtube.com/watch?v=3h95KNfQLOQ (Den Du Sagt Jag Är - Hillsong På Svenska)

Be

 • Ta en stund och be tillsammans. Tacka Jesus för den frihet han har gett oss.
 • Låt barnen sätta sig två och två och be tillsammans.
 • Låt dem sedan fundera på om det finns någon som de tror skulle behöva bli fria från något. Kanske en kompis som har det jobbigt hemma eller är deprimerad.
 • Låt barnen skriva ned detta böneämne på en post-it lapp. (Förklara att de inte ska skriva namnet på personen de vill be för utan bara själva böneämnet).
 • Sätt sedan upp alla lapparna på en bönevägg eller någonstans där alla kan se dem.
 • Låt sedan varje person välja någon annans lapp och sätta sig för sig själv på en plats i rummet och be för detta böneämne.
Modul material
post-it lappar
pennor